bitalone_telegram

اپلیکیشن اندروید زبان انگلیسی

کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

کد تخفیف 33 درصدی : typekadeh

سریع ترین عضله بدن انسان زبان است.+*=سریع ترین عضله بدن انسان زبان است.+*=سریع ترین عضله بدن انسان زبان است.+*=سریع ترین عضله بدن انسان زبان است.+*=
خرس ها موجوداتی چپ دست هستند.+*=خرس ها موجوداتی چپ دست هستند.+*=خرس ها موجوداتی چپ دست هستند.+*=خرس ها موجوداتی چپ دست هستند.+*=
یک میلیون سیاره به اندازه زمین در خورشید جای می گیرد.+*=یک میلیون سیاره به اندازه زمین در خورشید جای می گیرد.+*=یک میلیون سیاره به اندازه زمین در خورشید جای می گیرد.+*=یک میلیون سیاره به اندازه زمین در خورشید جای می گیرد.+*=
بیماری قند اولین عامل کوری در مردم جهان است.+*=بیماری قند اولین عامل کوری در مردم جهان است.+*=بیماری قند اولین عامل کوری در مردم جهان است.+*=بیماری قند اولین عامل کوری در مردم جهان است.+*=
یک قطره آب دارای یک صد میلیارد اتم است.+*=یک قطره آب دارای یک صد میلیارد اتم است.+*=یک قطره آب دارای یک صد میلیارد اتم است.+*=یک قطره آب دارای یک صد میلیارد اتم است.+*=
نخستین تقویم شمسی که شناخته شد تقویم مصریان است.+*=نخستین تقویم شمسی که شناخته شد تقویم مصریان است.+*=نخستین تقویم شمسی که شناخته شد تقویم مصریان است.+*=نخستین تقویم شمسی که شناخته شد تقویم مصریان است.+*=
خون به دلیل وجود آهن سرخ است.+*=خون به دلیل وجود آهن سرخ است.+*=خون به دلیل وجود آهن سرخ است.+*=خون به دلیل وجود آهن سرخ است.+*=
سرعت نور یک میلیون بار سریعتر از صوت است.+*=سرعت نور یک میلیون بار سریعتر از صوت است.+*=سرعت نور یک میلیون بار سریعتر از صوت است.+*=سرعت نور یک میلیون بار سریعتر از صوت است.+*=
:  زمان
مخفی کردن کیبورد

شما این درس را با موفقیت گذراندید

زمان سرعت تایپ حروف مشکل دقت تایپ

بازگشت به درس ها تکرار درس بعد
مراحل درس تمرین سرعت
12345678

2

6

درس تمرین سرعت
بخشسرعتدقتکلمات مشکل
میانگین کل